Полезна информация
Становища и позиции
МОД 2015 за охранителния сектор
23.06.2014г..

Опит за посегателство на политически лидер и значението на структурите за сигурност
24.01.2013г..

Становище по Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна


Минимален осигурителен доход 2013 г.


Намаляване на административната и регулаторна тежест в охранителния сектор


12...2»
Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес