Полезна информация
Новини
АПЕЛ към всички възложители на частни услуги за сигурност
16.03.2020г..

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид създалата се обстановка и въведеното извънредно положение в Р България, заради обявената от СЗО пандемия на коронавируса, се обръщаме към Вас със следния апел:

Съдействайте и по възможност осигурете предпазни средства (маски, ръкавици, очила - там, където се налага, дезинфектанти) на лицата, извършващи пряка охранителна дейност в рисковите обекти и региони, като например: Аптеки, супермаркети, болници, клиники, ЦНСМП, училища, детски градини, обществени сгради и всички обекти, свързани с пропускателен режим и присъствието на хора.

Нашите служители са на предна линия, заедно с лекари, санитари, лаборанти, МВР.

Те съдействат и осигуряват, както спазването на установените норми от Националния щаб за борба с коронавируса, така и осигуряват безопасност и сигурност на имуществото ви.

 

 

Управителни съвети  :

 

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС)

Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС)

 

 

 

София, 16-03-2020г                                                                                                        

 

 

ИКС И БКОС: РЕГУЛАТОРНАТА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ Е ОГРОМНА
21.01.2020г..

За промяна на действащия Закон за частната охранителна дейност (ЧОД) настояха на пресконференция днес Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС) и Българската камара за охрана и сигурност (БКОС) – и двете организации са членове на БСК. Те настояват за законодателни промени, които да гарантират намаляване на регулаторната тежест и бюрокрацията в сектор „Сигурност“.

 

Председателят на УС ИКС Александър Иванов посочи, че законът е недомислен и целият сектор страда от това. Според него, проблемите на сектора се коренят в неработещите или лошо работещи държавни институции. МВР нямат сили и от тази гледна точка контролът е занижен. Има тенденция за увеличаване на задълженията на служителите на вътрешното ведомство по контрола, но няма яснота и точно дефинирано поле на контролните органи кой за какво отговаря, акцентира той.

 

Татяна Иванова, изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Сигурност", акцентира върху нестабилната нормативна уредба. Тя посочи, че Законът за частната охранителна дейност е променян шест пъти откакто е приет през 2018 г., издадени са наредби към него, както и методически указания за проверка на частните охранителни фирми, 18 промени са направени в Закона за МВР, има промени в ДОПК, ЗОП и други, които касаят дейността на ЧОД.

 

Като търговски дружества ние се подчиняваме и на останалото законодателство, което касае търговските дружества… Налага се фирмите да плащат от другите си дейности допълнителните осигуровки и допълнителните разходи по задължителни застраховки, за храна, за помощни средства, за нощен режим, за да може да са на чисто пред възложителите и пред закона“, отбеляза още Татяна Иванова. Тя алармира, че има глад за кадри, които да се ориентират към тази професия.

 

Въздействията, които оказва приетият и влязъл в сила Закон за частната охранителна дейност, са допълнителна административна и регулаторна тежест, той е противоречие с други закони от национално и европейско законодателство, което води до невъзможност да се изпълнят всички изисквания на закона, но оказва цялостно въздействие върху работната сила в сектора, както и цялостно негативно въздействие върху сключването на договори и участието и изпълнението на обществени поръчки.

 

Не може МВР да има компетентност между всички оператори на пазара, негодуват от ИКС. МВР трябва да си върви само по лиценза на проверките и по така нареченото служебно начало - там, където има публични регистри, ведомството може да получава информация, смятат представителите на охранителния сектор.

 

От своя страна Николета Атанасова, председател на УС на Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), коментира, че трябва да се обединят усилията с БСК, защото проблемът е генерален. В момента, в който излязат законите, започват проблеми - стачки и окупиране на Народното събрание, изтъкна тя. „Ако процесът на създаване на законите е сбъркан, той е сбъркан за всички. Защо трябва да си решаваме проблемите на улицата с протести?“, запита председателят на БКОС. Друг проблем, според Николета Атанасова, е девалвацията на охранителната професия, защото пазарът диктува цените и охранителните фирми се съобразяват с това. "Колкото повече играчи има на пазара, толкова по-ниски стават заплатите. Не може охранител срещу 5 лева на час да охранява складове, банки и имущество за милиони", категорична е тя.

Финансов анализ на разходите за невъоръжена охрана през 2020 г.
02.01.2020г..

За улеснение на Възложителите на охранителни услуги експертите на БКОС поддържат актуална информация и финансови анализи на разходите за различни варианти на невъоръжена охрана. Сдружение БКОС подкрепя и подпомага спазването на трудовото и данъчно-осигурително законодателство в охранителния бранш.  В настоящата статия е публикуван финансов анализ за 24-часова невоъръжена охрана и през делнични дни. 

Екипът на БКОС е на разположение на потребителите на охранителни услуги за консултации и допълнителна информация по темата.

Научен семинар на тема „Електронен мониторинг на осъдените лица и практическото му приложение в България“ се проведе в ЮЗУ
19.11.2019г..

Научен семинар на тема "Електронен мониторинг на осъдените лица и практическото му приложение в България" се проведе в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Научното събитие, организирано от катедра "Публичноправни науки", бе открито от ръководителя на катедрата проф. д-р Добринка Чанкова.  Семинарът е част от дейностите на Кръжока по наказателно право и процес.

Специален гост на събитието бе д-р Николета Атанасова, която презентира своята книга "Електронният мониторинг на осъдени лица в България".


http://www.swu.bg/news/20-11-2019-scientific-seminar-on-electronic-monitoring-of-convicted-persons-and-its-practical-application-in-bulgaria-was-held-at-the-faculty-of-law-and-history.aspx

Финансов анализ за нощна охрана и в почивни дни съгласно българското законодателство
01.12.2019г..

За информация на Възложителите на охранителни услуги експерти от БКОС изготвиха финансов анализ на разходите за един невъоръжен охранител, работещ на нощен пост и 24 часа в почивни и празнични дни. При всички договори за охрана, свързани с човешкия фактор, следва да се отчита, че съгласно ЗЧОД, персоналът трябва да бъде назначен на трудов договор с произтичащите от това задължения на фирмата-изпълнител, която стриктно да спазва трудовото и данъчно - осигурително законодателство.

 

Предпоставките за изготвянето на анализа са сериозните притеснения, че при участие на фирмите в обявени процедури за възлагане на обществени поръчки за охрана и след запознаване с обявленията на Възложителя и документацията за участие, най-масов е критерият - "най- ниска цена", което е един от най- големите проблеми в бизнеса при обществени поръчки за охрана. Българска камара за охрана и сигурност публикува анализи на пазарните разходи за услугата с цел по-добра информираност на Възложителите и несъздаване на предпоставки за сива икономика.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес