За нас
Дейности
 • Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) подпомага, насърчава и защитава интересите на членовете си пред държавната и общинската администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;

 • Разработва и внася в държавните органи предложения, анализи и други в интерес на развитието на услугите за охрана и сигурност;

 • Разработва и предлага нови нормативни актове в сферата на услугите за охрана и сигурност и изготвя становища и препоръки по действащи такива;

 • Съдейства на държавните органи при тяхно желание и на заинтересуваните об-ществени организации за изясняване на проблемите и перспективите на услугите за охрана и сигурност чрез предоставяне на специалисти, информации, анализи и прогнози;

 • Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) участва с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи;

 • Организира съвещания, симпозиуми, семинари, срещи и други прояви с участие на представители на сдружението, изтъкнати специалисти и общественици;

 • БКОС сътрудничи със сродни организации в страната и чужбина и участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;

 • Изготвя годишни доклади за състоянието на бранша (услугите за охрана и сигурност) и подготвя стратегии за развитието му, които предоставя на компетентните държавни органи;

 • Проучва типичните проблеми във връзка с дейността на членовете и разработва препоръки за тяхното преодоляване;

 • БКОС събира, анализира и обобщава пазарна, маркетингова, нормативна и друга подходяща информация от страната и чужбина за нуждите на членовете си;

 • Съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

 • Съдейства за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в областта на услугите за охрана и сигурност;

 • Съдейства за повишаване на професионалното равнище на заетите в сферата на услугите за охрана и сигурност, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • БКОС участва в разработването на стандарти и технически изисквания в областта на услугите за охрана и сигурност;

 • Изработва и дава препоръки в сферата на услугите за охрана и сигурност за добра производствена практика;

 • БКОС оказва съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;

 • Участва в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество;

 • БКОС участва в национални и международни проекти и програми;

 • Предприема и други действия, които не противоречат на закона и на Устава на БКОС.
Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер