За нас
Устав и Етичен кодекс

Частните услуги за сигурност са част от превантивната система за противодействие на престъпността и подпомагат укрепването на обществения ред и сигурност в страната.

Частната охранителна дейност е вплетена във всички икономически сектори и засяга повечето сфери на обществените отношения.

Тази значимост на частните услуги за сигурност определя отговорността на стопанските субекти и служителите, които ги упражняват, както и важността да спазват принципите на професионалната етика, с което допринасят за престижа на частния охранителен сектор и общественото доверие в него.

Освен Устава на БКОС, членовете на Българска камара за охрана и сигурност са приели и спазват и Етичния кодекс на частната индустрия за сигурност в Република България.Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер