За нас
Членство в БКОС

Извлечение от Устава на БКОС

Х. Членство

Чл. 35. (1) Членове на сдружението могат да бъдат юридически или дееспособни физически лица.
(2)
Членството в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат лицата по ал. 1, които са съгласни с устава му.
(3) Членовете на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
(4)
Членствените правоотношения възникват при:
1.
приемане;
2.
сливане;
3.
вливане.  

Приемане на нови членове
Чл. 36. (1) Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с настоящия устав.
(2)
Кандидатите - юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) По молбата се произнася с решение управителният съвет на първото заседание след постъпването й.
(4)
Решението на управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
(5) Отмяна на отказ на управителния съвет може да се иска от общото събрание на сдружението по реда на чл. 21 от устава.Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер